Programy podpory regionálního rozvoje pro rok 2009 byly schváleny | E15.cz

Programy podpory regionálního rozvoje pro rok 2009 byly schváleny

2. prosince 2008 • 11:51
Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek schválil zásady programů podpory regionálního rozvoje pro rok 2009. Vychází tím vstříc případným žadatelům, aby měli dostatek času na zpracování žádostí o podporu a na přípravu všech požadovaných dokladů. Včasný termín též umožní kvalitnější přípravu akcí pro rok 2009.

V roce 2009 budou realizovány následující regionální programy:

*Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití*

Cílem programu je formou dotace přispět na úpravy budov a ploch v bývalých vojenských areálech k novému využití pro poskytování služeb ve veřejném zájmu nebo k podnikatelskému využití či na aktualizaci nebo pořízení změn územně plánovací dokumentace. Program je určen pro obce, v jejichž územním obvodu došlo v období od ustavení obecních zastupitelstev v roce 1990 k rušení vojenských posádek nebo zařízení a které převzaly příslušný vojenský majetek do svého vlastnictví. Příjemcem dotace je obec, případně svazek obcí.

*Podpora obnovy venkova*

Cílem programu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Program předpokládá spoluúčast obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý z pěti dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

*Bezbariérové obce*

Cílem programu je formou dotace přispět k odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a domů s pečovatelskou službou. Příjemcem podpory jsou obce a města, která mají schválenou bezbariérovou trasu v rámci programu Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Výše podpory ze státního rozpočtu může dosáhnout až 50 % celkových nákladů akce.

Ministr pro místní rozvoj již také vyhlásil podprogramy na rok 2009, v rámci nichž budou poskytovány dotace na podporu regenerace panelových sídlišť, podporu výstavby technické infrastruktury, podporu výstavby podporovaných bytů a podporu oprav domovních olověných rozvodů. Lhůta pro doručení žádostí o dotaci začíná běžet dnem 1. prosince 2008 a končí dnem 4. března 2009. Zásady programů a současně výzvy pro příjem žádostí o poskytnutí dotace v roce 2009 jsou zveřejněny od 1. 12. 2008 na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj.

 
>
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!