Hradčany mají zrekonstruovanou čistírnu odpadních vod | E15.cz

Hradčany mají zrekonstruovanou čistírnu odpadních vod

V úterý 30. října dokončila Severočeská vodárenská společnost (SVS) další ze svých velkých investičních akcí – rekonstrukci čistírny odpadních vod v Hradčanech na Českolipsku. Součástí projektu je i výstavba přečerpávání odpadních vod z Mimoně na ČOV Hradčany. Finanční náklady na stavbu dosáhly téměř 94 milionů korun (včetně DPH).

Slavnostního zakončení stavby se v hradčanském areálu zúčastnili zástupci SVS, zhotovitele, správce stavby, provozovatele, samosprávy, médií a další hosté. „Tato stavba spadá do kategorie legislativně vyvolaných, tzv. strategických investic. Technologie čistírny odpadních vod byla zastaralá. Kapacitně by nestačila pro čistění splaškových vod, jež budou přiváděny z Mimoně a výhledově z dalších obcí. Použití moderních technologií na zrekonstruované čistírně odpadních vod bezpochyby pozitivně ovlivní kvalitu vody v Ploučnici. Tato stavba navázala na rekonstrukci a náhradu nevyhovující jednotné kanalizace v Mimoni, kterou jsme prováděli v letech 2008-2009. Město Mimoň tak má nakládání s odpadními vodami vyřešeno v souladu s novou legislativou,“ dodal generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti Bronislav Špičák.

Projekt byl zajímavý především svým umístěním. Čistírna je situována do bývalého vojenského prostoru a proto zahájení prací předcházel důkladný pyrotechnický průzkum. „Vlastní stavba pak prošla od svého zahájení v prosinci 2010 významnou proměnou, jak stavební, tak i technologickou. Bylo důležité, že výstavbu neohrozila hladiny řeky Ploučnice, která je v bezprostřední blízkosti, ale i přesto si realizace vyžádala zvýšené úsilí při zabezpečení venkovních objektů a sítí před vysokou hladinou spodní vody,“doplnil za vedoucího člena sdružení zhotovitelů Martin Žagan, ředitel pro vodohospodářské stavby společnosti SYNER.

V minulosti byly odpadní vody z Mimoně čištěny na integrovaném hrubém předčištění a biologických dočišťovacích rybnících. To nebylo v souladu s platnou legislativou a kromě toho nebylo možné zajistit limity pro vypouštění zejména v zimních měsících. V rámci investice SVS byla provedena kompletní rekonstrukce čistírny, která probíhala za provozu a bez odstávek. ČOV je po rekonstrukci mechanicko-biologická s chemickou eliminací fosforu, s předřazenou denitrifikací, nitrifikací s jemnobublinnou aerací a kruhovými dosazovacími nádržemi. Denitrifikace je alternativně vybavena jemnobublinným aeračním systémem a je ji možno provozovat jako nitrifikaci. ČOV je ve dvoulinkovém provedení. Přebytečný kal je čerpán z čerpací stanice přebytečného kalu do uskladňovací nádrže kalu, kde je anaerobně stabilizován. Stabilizovaný kal je odvodňován na kalových polích.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!